Kroekestopke

Pedagogische visie

In de visie van ’t Kroekstöpke staat het kind centraal.

Elk kind is uniek en heeft eigen kwaliteiten. Door oog te hebben voor de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind en door het aanbieden van een veilige en vertrouwde omgeving krijgt het de kans zich te ontwikkelen in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden. Aandacht en respect voor het kind staan centraal.
Naast de dagelijkse verzorging bieden de pedagogisch medewerkers de kinderen binnen een stimulerende omgeving activiteiten aan gericht op hun eigen belevingswereld.

Het bieden van veiligheid draagt bij aan het welbevinden van kinderen. Wanneer kinderen zich veilig en op hun gemak voelen zullen ze zich beter ontwikkelen.
Om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen stimulansen nodig. Dit gebeurt binnen ‘t Kroekestöpke door een rijke speelleeromgeving te creëren die aansluit bij de directe belevingswereld van de kinderen. Kinderen leren in contact met andere volwassenen en kinderen. Dit leren gaat  spelenderwijs, want spel is heel belangrijk binnen de ontwikkeling van een kind.
Een kind vol zelfvertrouwen gaat op onderzoek uit, wil ontdekken, wil spelen en wil leren. Bij het spelen worden steeds nieuwe ervaringen opgedaan, waardoor nieuwe kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. Spelen bevordert het zelfvertrouwen van het kind, geeft het een gevoel van eigenwaarde en bevordert de diverse gebieden van de ontwikkeling, waaronder de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling.
Wanneer een kind zich zeker en op zijn gemak voelt, zal het meer geïnteresseerd zijn in de omgeving, meer initiatieven nemen, meer betrokken zijn bij spel en intensiever en gevarieerder spelen. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen op een professionele en betrokken manier in het spelend leren!

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is geschreven voor ouders, zodat zij weten hoe de opvang is geregeld en op welke wijze de zorg voor hun kinderen wordt ingevuld.
Ook is het pedagogisch beleid geschreven voor de pedagogisch medewerkers. Het geeft richting aan hoe zij invulling kunnen geven aan hun werk met als doel het bieden van kwalitatief goede zorg in een veilige en huiselijke omgeving, waarbinnen de kinderen zich vertrouwd en geborgen voelen.
Het is een inspiratiebron en een handleiding, waarbinnen pedagogisch medewerkers de ruimte krijgen om gebruik te maken van eigen kwaliteiten en talenten.

Het pedagogisch beleid bestaat uit een algemeen pedagogisch beleidsplan voor de gehele locatie en een pedagogisch werkplan voor de verschillende opvangsoorten, te weten dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Het pedagogisch beleidsplan en de pedagogische werkplannen zijn beschikbaar voor ouders en kunnen nagelezen worden via onze besloten Facebookpagina.

 

 
  't Kroekestopke - Hoek 8 - 6088 ES Roggel - Tel. 0475 496165