Kroekestopke

Werkwijze & Begeleiding

De verzorging en de begeleiding van de kinderen is afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Bij de baby’s tot 1 jaar wordt het eet- en slaapritme van thuis aangehouden. Ieder kindje volgt dus wat verzorging betreft zijn eigen schema. Daarnaast krijgen de kinderen de ruimte om ervaringen en ontdekkingen op te doen a.d.h.v. aangeboden spelmateriaal, door het zingen van liedjes, kleine activiteiten e.d. De pedagogisch medewerkers praten tegen de baby’s over hetgeen zich in hun directe omgeving afspeelt, zodat de kinderen al vroeg veelvuldig in aanraking komen met gesproken taal.

In de dreumesgroepen worden de kinderen begeleid naar het dagritme op het dagverblijf. Het slaapritme blijft, zoals het kind thuis gewend is. De dreumesen krijgen activiteiten aangeboden, die passen bij hun leeftijd. De jongste kinderen krijgen de ruimte om binnen de groep de wereld om hen heen te ontdekken, door het aanbod van spelmateriaal, door voldoende bewegingsruimte en door activiteiten die worden aangeboden gericht op ervaren en ontdekken, zoals het spelen met scheerschuim, verf, in- en uitladen van speelgoed, verhaaltjes vertellen, liedjes zingen etc. De oudere dreumesen vinden activiteiten zoals eenvoudig rollenspel al heel interessant. Ook op o.a. creatief en cognitief gebied worden diverse activiteiten aangeboden, die kinderen op die leeftijd uitdagend vinden. Er worden kleine kringactiviteiten aangeboden, liedjes gezongen en verhaaltjes verteld. Er wordt gepraat met de kinderen over wat ze zien en meemaken.  Er wordt regelmatig buiten gespeeld.

In de peutergroep zien we dat kinderen steeds meer gaan samenspelen en zo ontstaan er mooie rollenspelen, of samenwerking op een bouwmat om iets samen te bouwen. De pedagogisch medewerkers spelen hierop in door de kinderen activiteiten aan te bieden, zoals b.v.  kringspelletjes, boekjes lezen, creatieve activiteiten en spelletjes. Er wordt ook aandacht besteed aan de zelfredzaamheid. Voorlezen en kringactiviteiten zijn interactief: er wordt een appèl gedaan op de kinderen door het stellen van vragen en door de kinderen uit te nodigen actief deel te nemen in de kring. De aangeboden thema’s  nodigen de kinderen uit om zich spelenderwijs te ontwikkelen.
Ook bij de peutergroep is buitenspelen een belangrijk aspect in het dagprogramma.

Het programma in zowel de dreumesgroepen als in de peutergroep kent globaal gezien dezelfde structuur. De activiteiten worden door de pedagogisch medewerkers per groep zelf ingevuld.

7.00-8.00 uur: Ontbijten voor kinderen die thuis nog niet hebben gegeten en vrij spelen. Vanaf 8.00 uur gaan de kinderen naar de eigen stamgroep.
8.00-9.15 uur: Opening van de dag. Vrij spelen onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers.
9.15-10.00 uur: Fruit eten en drinken
10.00-11.30 uur: Activiteiten voor kinderen die niet slapen, rusttijd voor kinderen die 2x slapen. Buiten spelen.
11.30-12.30 uur: Eten (broodmaaltijd)
12.30-14.30 uur:  Rusttijd voor de kinderen die slapen en vrij spelen voor de overige kinderen
14.30-15.00 uur: Tussendoortje eten en drinken
15.00-16.00 uur: Activiteiten voor kinderen die niet slapen, rusttijd voor kinderen die 2x slapen
16.00-16.30 uur: Tussendoortje en drinken
16.30-17.30 uur: Vrij spelen/buiten spelen
17.30-18.00 uur: Warm eten, voor die kinderen die tot na 18.00 uur blijven
18.00-19.00 uur: Vrij spelen


Persoonlijke begeleiding: mentor

Ieder kind binnen de dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van ’t Kroekestöpke heeft een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker, die op de groep van het kind werkt en die het kind kent. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders en op de BSO ook voor het kind.
De mentor op de dagopvang en de peuteropvang volgt o.a. de ontwikkeling van het kind en draagt zorg voor het invullen van het persoonlijk ontwikkelingsboekje en de oudergesprekken. Op de BSO wordt geen persoonlijk ontwikkelingsboekje ingevuld.
De mentor op de BSO bespreekt de ontwikkeling van het kind met de ouders, indien dat gewenst is. Indien de mentor van uw kind niet aanwezig is, kunt u natuurlijk altijd met uw vragen en opmerkingen bij de overige pedagogisch medewerkers terecht.


Samenwerking met externe organisaties

Binnen ’t Kroekestöpke werken we samen met externe organisaties: Zo is er regelmatig contact met de verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en met de basisscholen in de directe omgeving.


Werken volgens de Gordon methodiek

Alle medewerkers zijn geschoold in de Gordon methodiek. Dit is een methodiek gericht op heldere communicatie , waarin eigen gevoelens, behoeften en standpunten van de volwassenen en die van de kinderen, duidelijk worden gemaakt en waarmee  rekening wordt gehouden. Door rekening te houden met de gevoelens en behoeften van kinderen en deze te verwoorden leren kinderen rekening houden met anderen, voelen ze zich gehoord en ontwikkelen ze zelfvertrouwen.


VVE–Programma Uk & Puk 

Binnen de dagopvang en het peuteropvang wordt gewerkt met VVE (voor- en Vroegschoolse Educatie) Uk en Puk. Het programma wordt aangeboden aan alle kinderen, omdat het voor alle kinderen ontwikkelingskansen biedt. Voor de kinderen met een VVE-indicatie gelden speciale voorwaarden. Zie voor meer informatie: peuteropvang de Tamboerijn in Roggel is een VVE-locatie.

http://www.pukenko.nl/upload/adb367e5-280f-431b-8a89-51662c892159_logo-uk-en-puk.pngUk en Puk is een totaalprogramma voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, dat pedagogisch medewerkers een manier biedt om methodisch en gericht te werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar. De activiteiten zijn bedoeld om de totale ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De activiteiten vinden plaats tijdens b.v. de kring en tijdens het spelen. Een uitdagende speel- en leeromgeving is van belang. De pedagogisch medewerkers richten de ruimte zodanig in, dat de kinderen binnen het thema de kans krijgen situaties te ervaren en na te spelen die binnen het thema passen. Hiertoe maken ze gebruik van materialen uit de dagelijkse leefwereld van het kind, omdat hierbij de herkenbaarheid het grootste is. Naast het groepsgerichte aanbod zullen aan de kinderen ook in kleine groepjes activiteiten worden aangeboden. 

De activiteiten uit Uk en Puk worden vaker herhaald binnen de groep. Kinderen vinden dat fijn en krijgen zo meer kans om zich dingen eigen te maken.

Kinderen leren door ervaren. Zeker voor de allerjongste kinderen is het belangrijk dat ze de kans krijgen te experimenteren met materialen. Het uiteindelijke resultaat is dan nog niet zo van belang. Zij zullen dan ook minder bezig zijn met het maken van knutselwerkjes, maar meer met het experimenteren en ervaren van de wereld om hen heen. Bij de oudere kinderen (vanaf de peuterleeftijd ongeveer) is het experimenteren met materialen en het ervaren van de dagelijkse leefwereld nog steeds een belangrijke factor. Daarnaast zullen zij ook o.a. resultaatgericht bezig zijn, door het maken van een knutselwerkje b.v.

Uk en Puk wordt aangeboden, zowel op de dagopvang als binnen de peuteropvang op de peuterspeelzaal. Op de dagopvang ligt de nadruk minder op bewust gecreëerde situaties en meer op de spontane situaties door de dag heen, waarbij de pedagogisch medewerkers inspelen op het kind met de activiteiten van Uk en Puk in het achterhoofd. Het huiselijke element staat centraal.

Binnen de peuteropvang op de peuterspeelzaal worden concrete activiteiten uit Uk en Puk op methodische wijze aangeboden ter voorbereiding op de schoolse situatie. Deze voorbereiding gebeurt spelenderwijs, want dat is hoe kinderen leren: Door te spelen! Op www.pukenko.nl vindt u meer informatie over het VVE-programma Uk en Puk.


Peuteropvang de Tamboerijn is een VVE-locatie

Peuteropvang de Tamboerijn in Roggel is in het LRKP geregistreerd als VVE-locatie.
VVE beleid binnen de gemeente Leudal richt zich op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen en m.n. de taal-spraakachterstand in de leeftijd van 2-6 jaar. De nadruk ligt op de taalontwikkeling, maar daarnaast ook op het spelen, de sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen en de motoriek.

Dit betekent dat kinderen met een VVE-indicatie (afgegeven door de Jeugdgezondheidszorg), gedurende minimaal 10 uur per week het VVE-programma volgen op peuteropvang de Tamboerijn. Indien uw kindje al de dagopvang bezoekt wordt dit gecombineerd met een plaats op de peuteropvang. Uw kind wordt begeleid aan de hand van een planning speciale aandacht. De ouders worden actief betrokken en er is een doorgaande lijn naar de basisschool. Het doel is de kinderen een goede start te laten maken in groep 3.

Kinderen krijgen een VVE-indicatie als ze het risico lopen op een taalachterstand in de Nederlandse taal. Ouders betalen hiervoor een gemaximeerde vergoeding. De rest wordt gecompenseerd door de gemeente, mits ouders niet via de belastingdienst gecompenseerd worden
In de informatiefolder VVE vindt u meer informatie (klik hier).

 

 
  't Kroekestopke - Hoek 8 - 6088 ES Roggel - Tel. 0475 496165