Kroekestopke

Werkwijze & Begeleiding

Het peuterprogramma wordt aangeboden aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Centraal staat het ontmoeten, spelen, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen.

Het peuterprogramma is gericht op spelend leren en biedt activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op de basisschool. Het middagprogramma biedt een verdieping van de aangeboden activiteiten en richt zich nog meer op de naderende overstap naar de basisschool.
Spelenderwijs de wereld verkennen en ontdekken en spelenderwijs ontwikkelingskansen bieden staat centraal.


Peuterprogramma voor kinderen van 2-4 jaar

8.30 uur  Aanvang ochtendprogramma. De pedagogisch medewerkers ontvangen de kinderen en spreken de ouders. De kinderen mogen vrij spelen in de hoek van hun keuze.
8.45 -9.00 uur De pedagogisch medewerkers sluiten aan bij het vrije spel van de kinderen en ondersteunen dit met taal.
9.00-10.00 uur

De activiteiten van de ochtend worden besproken aan de hand van dagritmekaarten. Vervolgens worden activiteiten gedaan volgens de VVE-methodiek Uk en Puk. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen op dit tijdstip extra begeleiding aan de hand van het handelingsplan.

10.00-10.15 uur Vrij spelen. De pedagogisch medewerkers sluiten aan bij het vrije spel van de kinderen en ondersteunen dit met taal.
10.15-11.00 uur Gezamenlijk opruimen en aan tafel. Er wordt fruit gegeten en wat gedronken. Er worden ook liedjes gezongen en/of boekjes interactief voorgelezen.
11.00-11.30 uur Buiten spelen. De kinderen kunnen klimmen, fietsen, rennen, met de bal spelen e.d. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld, boekjes gelezen, spelletjes gedaan etc.
11.30-11.45 uur Gezamenlijk opruimen en afsluiting van de ochtend.

Op peuteropvang de Tamboerijn in Roggel wordt ook een middagprogramma en een dagarrangement aangeboden. Voor kinderen van peuteropvang ’t Hummelke bestaat de mogelijkheid om hier ook aan deel te nemen. Voor meer informatie: werkwijze en begeleiding peuteropvang de Tamboerijn.


Persoonlijke begeleiding: mentor

Ieder kind binnen de dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van ’t Kroekestöpke heeft een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker, die op de groep van het kind werkt en die het kind kent. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders en op de BSO ook voor het kind.
De mentor op de dagopvang en de peuteropvang volgt o.a. de ontwikkeling van het kind en draagt zorg voor het invullen van het persoonlijk ontwikkelingsboekje en de oudergesprekken. Op de BSO wordt geen persoonlijk ontwikkelingsboekje ingevuld.
De mentor op de BSO bespreekt de ontwikkeling van het kind met de ouders, indien dat gewenst is. Indien de mentor van uw kind niet aanwezig is, kunt u natuurlijk altijd met uw vragen en opmerkingen bij de overige pedagogisch medewerkers terecht.


Samenwerking met externe organisaties

Binnen ’t Kroekestöpke werken we samen met externe organisaties: Zo is er regelmatig contact met de verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en met de basisscholen in de directe omgeving.


Werken volgens de Gordon methodiek

Alle medewerkers zijn geschoold in de Gordon methodiek. Dit is een methodiek gericht op heldere communicatie , waarin eigen gevoelens, behoeften en standpunten van de volwassenen en die van de kinderen, duidelijk worden gemaakt en waarmee  rekening wordt gehouden. Door rekening te houden met de gevoelens en behoeften van kinderen en deze te verwoorden leren kinderen rekening houden met anderen, voelen ze zich gehoord en ontwikkelen ze zelfvertrouwen.


VVE–Programma Uk & Puk 

Binnen de dagopvang en de peuteropvang wordt gewerkt met VVE (voor- en Vroegschoolse Educatie) Uk en Puk. Het programma wordt aangeboden aan alle kinderen, omdat het voor alle kinderen ontwikkelingskansen biedt. Voor de kinderen met een VVE-indicatie gelden speciale voorwaarden. Daar vertellen we verder op deze pagina meer over.

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, dat pedagogisch medewerkers een manier biedt om methodisch en gericht te werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar. De activiteiten zijn bedoeld om de totale ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De activiteiten vinden plaats tijdens b.v. de kring en tijdens het spelen. Een uitdagende speel- en leeromgeving is van belang. De pedagogisch medewerkers richten de ruimte zodanig in, dat de kinderen binnen het thema de kans krijgen situaties te ervaren en na te spelen die binnen het thema passen. Hiertoe maken ze gebruik van materialen uit de dagelijkse leefwereld van het kind, omdat hierbij de herkenbaarheid het grootste is. 

Naast het groepsgerichte aanbod zullen aan de kinderen ook in kleine groepjes en individueel activiteiten worden aangeboden. 

Naast het groepsgerichte aanbod zullen aan de kinderen ook in kleine groepjes en individueel activiteiten worden aangeboden. 

De activiteiten uit Uk en Puk worden vaker herhaald binnen de groep. Kinderen vinden dat fijn en krijgen zo meer kans om zich dingen eigen te maken.

Kinderen leren door ervaren. Zeker voor de allerjongste peuters is het belangrijk dat ze de kans krijgen te experimenteren met materialen. Het uiteindelijke resultaat is dan nog niet zo van belang. Zij zullen dan ook minder bezig zijn met het maken van knutselwerkjes, maar meer met het experimenteren en ervaren van de wereld om hen heen. Bij de oudere peuters is het experimenteren met materialen en het ervaren van de dagelijkse leefwereld nog steeds een belangrijke factor. Daarnaast zullen zij ook o.a. resultaatgericht bezig zijn, door het maken van een knutselwerkje b.v.

Uk en Puk wordt aangeboden, zowel op de dagopvang als binnen de peuteropvang de Tamboerijn en ‘t Hummelke. Op de dagopvang ligt de nadruk minder op bewust gecreëerde situaties en meer op de spontane situaties door de dag heen, waarbij de pedagogisch medewerkers inspelen op het kind met de activiteiten van Uk en Puk in het achterhoofd. Het huiselijke element staat centraal.

Binnen de peuteropvang de Tamboerijn en ‘t Hummelke worden activiteiten aangeboden vanuit een veilig en vertrouwd klimaat, waarbij het voorbereiden op school een belangrijke plaats inneemt. De school is ook letterlijk dichtbij: De peuteropvang in Roggel bevindt zich op het terrein van de basisschool. In Heibloem bevindt de peuteropvang zich in de school. 
Uk en Puk wordt methodischer en planmatiger aangeboden dan op de dagopvang. De activiteiten van Uk en Puk worden dagelijks ingepland en vinden plaats in de grote groep, de kleine groep en individueel. Dit alles gebeurt spelenderwijs, want dat is hoe kinderen leren: Door te spelen!
Op www.pukenko.nl vindt u meer informatie over het VVE-programma Uk en Puk.


Peuteropvang de Tamboerijn is een VVE-locatie

Peuteropvang de Tamboerijn in Roggel is in het LRKP geregistreerd als VVE-locatie.
VVE beleid binnen de gemeente Leudal richt zich op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen en m.n. de taal-spraakachterstand in de leeftijd van 2-6 jaar. De nadruk ligt op de taalontwikkeling, maar daarnaast ook op het spelen, de sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen en de motoriek.
Dit betekent dat kinderen met een VVE-indicatie (afgegeven door de Jeugdgezondheidszorg), gedurende minimaal 10 uur per week het VVE-programma volgen op peuteropvang de Tamboerijn. Indien uw kindje al de dagopvang bezoekt wordt dit gecombineerd met een plaats op de peuteropvang. Uw kind wordt begeleid aan de hand van een planning speciale aandacht. De ouders worden actief betrokken en er is een doorgaande lijn naar de basisschool. Het doel is de kinderen een goede start te laten maken in groep 3.

Kinderen krijgen een VVE-indicatie als ze het risico lopen op een taalachterstand in de Nederlandse taal. Ouders betalen hiervoor een gemaximeerde vergoeding. De rest wordt gecompenseerd door de gemeente, mits ouders niet via de belastingdienst gecompenseerd worden
In de informatiefolder VVE vindt u meer informatie (klik hier).

 

 
  't Kroekestopke - Hoek 8 - 6088 ES Roggel - Tel. 0475 496165