Openingstijden per locatie

Het kinderdagverblijf in Roggel en Baexem is dagelijks geopend van 07.00 tot 19.00 uur.

De peuteropvang in Roggel is op maandag en vrijdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur. Op dinsdag, woensdag en donderdag is de peuteropvang geopend van 08.30 tot 12.30/14.00 uur.

De peuteropvang in Heibloem is op maandag en vrijdag geopend van 08.30 tot 11.45 uur.

De voor- en buitenschoolse opvang in Roggel is geopend op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur, uitgezonderd de schooltijden en de tussenschoolse opvang. Ook tijdens studiedagen van de basisschool is de buitenschoolse opvang in Roggel geopend.

Vakanties en feestdagen

Op de volgende dagen is de opvang gesloten:

 • Nieuwjaarsdag
 • Carnaval (maandag)
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste en tweede Kerstdag (25 en 26 december)

Op 24 december en op 31 december zijn al onze locaties om 17.00 uur gesloten.

Tarieven

Per 1 januari 2021 is het tarief voor dagopvang € 8,80 per uur.

Je betaalt alleen voor de uren dat je kind ’t Kroekestöpke bezoekt, afgerond op hele uren per dag. 

Belangrijk om te weten:

 • Het bedrag wordt via een automatisch incasso van je bank-/girorekening afgeboekt.
 • Is je kind ziek, of heb je vakantie? Dan hoef je  bij ons dus niet te betalen! Wel is de afmeldingsregeling van kracht. Dit betekent dat je jouw kind minimaal 24 uur van tevoren moet afmelden, anders wordt 4 uur in rekening gebracht voor een hele dag en 2 uur voor een halve dag. Bij ziekte van je kind kun je tot ’s morgens 08.00 uur afmelden.
 • Via de belastingdienst kun je een groot gedeelte van de kosten kinderopvang terug krijgen. Kijk op www.toeslagen.nl voor meer informatie en om het aanvraagformulier te downloaden. 
  Je ontvangt van ons iedere maand, over de periode van de 23e van de maand t/m de 22e van de maand daaropvolgend, een factuur met daarop het aantal uren dat jouw kind(eren) bij ons is/zijn) geweest. Het bedrag wordt via een automatisch incasso van je bank-/girorekening afgeboekt. 
  Mocht één van beide ouders onverhoopt werkloos raken, dan kun je nog 3 maanden  kinderopvangtoeslag ontvangen. Deze maatregel is in werking gesteld om te voorkomen dat kinderen bij werkloosheid van één van beide ouders, niet meer naar de opvang kunnen komen. Door deze maatregel wordt de continuïteit in het kinderleven dus meer gewaarborgd.  Informatie over kinderopvangtoeslag bij werkloosheid vind je terug op de website www.toeslagen.nl.

Indien er vragen zijn over onze tarieven of teruggave van de belastingdienst, neem dan contact op met ’t Kroekestöpke via tel. 0475-496165 of mail naar: info@kroekestopke.nl.

Tarieven voor tweeverdieners 2021 (recht op kinderopvangtoeslag) 

Je betaalt een vast maandbedrag voor tweeverdieners, waarbij je recht hebt op toeslag via de Wet Kinderopvang. Van onderstaande bedragen krijg je, afhankelijk van het inkomen, een groot gedeelte vergoed via de Wet Kinderopvang. De kosten zijn afhankelijk van de locatie:

Peuteropvang de Tamboerijn in Roggel

Het tarief bedraagt € 140,80 per maand (16 uur) voor één ochtend (van 08.30 tot 12.30 uur) per week of € 193,60 per maand (22 uur) voor één ochtend + middag (van 08.30 tot 14.00 uur) per week.

 

Peuteropvang ’t Hummelke in Heibloem

Het tarief bedraagt 114,40 per maand (13 uur) voor één ochtend (van 08.30 tot 11.45 uur) per week.

Belangrijk om te weten:

 • Via de belastingdienst op www.toeslagen.nl kun je een proefberekening laten maken.
 • Voor één- en geen verdieners  is aanvullende informatie beschikbaar in verband met subsidiëring voor de peuteropvang. Deze informatie kunt u opvragen via info@kroekestopke.nl
 • Mocht één van beide ouders onverhoopt werkloos raken, dan kun je nog 3 maanden  kinderopvangtoeslag ontvangen. Deze maatregel is in werking gesteld om te voorkomen dat kinderen bij werkloosheid van één van beide ouders, niet meer naar de peuteropvang kunnen komen. Door deze maatregel wordt de continuïteit in het kinderleven dus meer gewaarborgd. Informatie over kinderopvangtoeslag bij werkloosheid vind je ook terug op de website www.toeslagen.nl 

Wijze van factureren:

 • Je ontvangt van ons iedere maand een factuur. Deze betreft de 1e van de maand tot aan de 1e van de maand daaropvolgend.
 • Er worden 48 weken per jaar in rekening gebracht (12 maanden x 4 weken).
 • Het bedrag wordt via een automatische incasso van de bank-/girorekening afgeboekt.
 • Indien je tijdens schoolvakanties gebruik wilt maken van de dagopvang kun je terecht bij onze dagopvanglocatie Hoek 8 in Roggel. Je hoeft dan niet te betalen voor de opvanguren op de dagdelen dat het kind door het jaar heen gebruik maakt van de peuteropvang.

Tarieven voor kinderen met een VVE-indicatie
Peuteropvang de Tamboerijn is in het LRKP geregistreerd als VVE-locatie. Dit betekent dat wij op peuteropvang de Tamboerijn Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan mogen bieden aan kinderen die een risico lopen een achterstand in de Nederlandse taal te ontwikkelen.
Deze kinderen worden hiervoor geïndiceerd door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Kinderen met een VVE-indicatie maken 16 uur per week gebruik van de peuteropvang.

Indien er vragen zijn over onze tarieven of teruggave van de belastingdienst, neem dan contact op met ’t Kroekestöpke via tel. 0475-496165 of mail naar: info@kroekestopke.nl

Per 1 januari 2021 is het tarief voor buitenschoolse opvang € 7,60 per uur. 

Je betaalt alleen voor de uren dat je kind ’t Kroekestöpke bezoekt afgerond op halve uren per dag. 

Belangrijk om te weten:

 • Het bedrag wordt via een automatische incasso van de bank-/girorekening afgeboekt. 
 • Is het kind ziek, of heb je vakantie? Dan hoef je bij ons dus niet te betalen! Wel is de afmeldingsregeling van kracht. Dit betekent dat je jouw kind minimaal 24 uur van tevoren moet afmelden, anders wordt 1 uur in rekening gebracht. Bij ziekte van het kind kun je tot ’s morgens 08.00 uur afmelden.
 • Via de belastingdienst kun je een groot gedeelte van de kosten kinderopvang terug krijgen. 
  Kijk op www.toeslagen.nl voor meer informatie en om het aanvraagformulier te downloaden. 
 • Je ontvangt van ons iedere maand (over de periode van de 23e van de maand t/m de 22e van de maand daaropvolgend) een factuur met daarop het aantal uren dat jouw kind(eren) bij ons is/zijn geweest. Het bedrag wordt via een automatisch incasso van de bank-/girorekening afgeboekt. 
 • Mocht één van beide ouders onverhoopt werkloos raken, dan kun je nog 3 maanden  kinderopvangtoeslag ontvangen. Deze maatregel is in werking gesteld om te voorkomen dat kinderen bij werkloosheid van één van beide ouders, niet meer naar de opvang kunnen komen. Door deze maatregel wordt de continuïteit in het kinderleven dus meer gewaarborgd.  Informatie over kinderopvangtoeslag bij werkloosheid vind je terug op de website www.toeslagen.nl.

Indien er vragen zijn over onze tarieven of teruggave van de belastingdienst, neem dan contact op met ’t Kroekestöpke via tel. 0475-496165 of mail naar: info@kroekestopke.nl.

Kwaliteit

Inspectie

De rijksoverheid stelt aan kinderdagverblijven kwaliteitseisen op het gebied van o.a. pedagogisch klimaat, personeel, groepen, groepsgrootte en inzet personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en ouderrecht. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De gemeente Leudal is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang binnen de gemeente Leudal. In opdracht van de gemeente Leudal voeren inspecteurs van de GGD het toezicht uit. Aangekondigd en onaangekondigd bezoeken zij de dagverblijven en toetsen de situatie aan de hand van diverse criteria. Ze beoordelen dit en rapporteren aan de gemeente.

De inspectierapporten zijn beschikbaar voor ouders via onze besloten Facebookpagina, maar kunnen ook ingezien worden via landelijkregisterkinderopvang.nl.

Met ingang van 1 januari 2016 is ’t Kroekestöpke aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit betekent dat bij de externe behandeling van klachten de procedure van de Geschillencommissie gevolgd zal worden.

Indien er klachten zijn verzoeken wij altijd deze eerst intern kenbaar te maken, zodat we kunnen kijken of deze in onderling overleg opgelost kunnen worden.

Het jaarverslag “Klachten” is beschikbaar via onze besloten Facebookpagina.

Ziektebeleid

Binnen ’t Kroekestöpke staat het welzijn van het kind voorop, maar er moet natuurlijk ook altijd rekening gehouden worden met de veiligheid van de andere kinderen en onze pedagogisch medewerkers. Om deze veiligheid- en gezondheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, heeft ’t Kroekestöpke een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Er zijn ook verschillende protocollen opgesteld rondom veiligheid en gezondheid, waaronder het protocol “Zieke kinderen, medisch handelen en geneesmiddelenverstrekking”. Verder worden alle pedagogisch medewerkers binnen onze opvang hierin geschoold. Zij volgen verschillende scholingen rondom dit thema, waaronder “Eerste hulp aan kinderen” en een cursus BHV/ontruiming. Hierdoor zijn pedagogisch medewerkers voldoende in staat om te kunnen beoordelen hoe het met een kind gaat en of de ouders, of dat mogelijk zelfs een arts moet worden ingeschakeld. De pedagogisch medewerkers overleggen hierover met collega’s en indien nodig met de pedagogisch beleidsmedewerker

Wanneer is een kind ziek?

Het uitgangspunt binnen onze opvang is dat een ziek kind thuis het beste kan uitrusten om weer beter te worden, zodat het kind ook de rest van de groep niet kan aansteken. Hierbij gaat het om ziekteverschijnselen zoals hoge koorts, overgeven en pijn. Het kind heeft op dat moment extra verzorging en aandacht nodig. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan wel meedoen in de groep. Bij sommige infectieziekten, zoals krentenbaard en hoofdluis, mag het kind niet naar onze opvang komen, totdat behandeling heeft plaatsgevonden. Het tijdelijk niet toelaten van een kind wordt ‘wering’ genoemd en zal altijd gebeuren in overleg met de GGD. Bij geval van twijfel kun je altijd contact opnemen met ’t Kroekestöpke voor advies.

Wanneer dient een kind opgehaald te worden?

 • Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
 • Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers, zodat ze geen ruimte meer over houden voor de andere kinderen.
 • Als het kind koorts heeft (bij 38,5 graden worden ouders geïnformeerd en bij 39 graden dient het kind opgehaald te worden). Bij koorts kan opgemerkt worden, dat dit zeer kind afhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind dan nog fijn aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben bijna nooit koorts.
 • Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

Kwaliteitsborging

In ons pedagogisch beleid en veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt beschreven hoe binnen ’t Kroekestöpke vorm wordt gegeven aan kwaliteit. In het opleidingsplan staat hoe de deskundigheid van pedagogisch medewerkers verder wordt ontwikkeld en onderhouden. Tijdens stamgroepoverleg met de pedagogisch medewerkers, tijdens coaching en tijdens overleg met de oudercommissie, wordt het beleid en de uitvoering hiervan besproken en geëvalueerd.

Kwaliteit is een continu proces. Het doel is de kwaliteit van ’t Kroekestöpke continu te bewaken, te borgen en te ontwikkelen.  We bieden medewerkers dan ook mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zodat we kwalitatief goede opvang kunnen blijven bieden aan ouders en kinderen. Om dit te bereiken worden pedagogisch medewerkers binnen hun dagelijkse werkzaamheden ondersteund en vindt er een continu proces van scholing plaats, waarbinnen herhaling van geleerde vaardigheden wordt aangevuld met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Ook bieden we medewerkers in opleiding en stagiaires de kans om zich binnen ’t Kroekestöpke te ontwikkelen tot een professionele beroepskracht.

Daarnaast is partnerschap met ouders en netwerk ook van belang voor een goede kwaliteit.

De GGD houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit binnen ’t Kroekestöpke.