Openingstijden per locatie

Het kinderdagverblijf in Roggel en Baexem is dagelijks geopend van 07.00 tot 19.00 uur.

De peuteropvang in Roggel is op maandag en vrijdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur. Op dinsdag, woensdag en donderdag is de peuteropvang geopend van 08.30 tot 12.30/14.00 uur.

De buitenschoolse opvang in Roggel en Baexem is geopend op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur, uitgezonderd de schooltijden. Ook tijdens studiedagen van de basisschool is de buitenschoolse opvang geopend. Voor de buitenschoolse opvang in Baexem gelden aangepaste openingstijden wat betreft de voorschoolse opvang op woensdag en vrijdag, de naschoolse opvang op woensdag en de studiedagen.

Vakanties en feestdagen

Op de volgende dagen is de opvang gesloten:

 • Nieuwjaarsdag
 • Carnaval (maandag)
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste en tweede Kerstdag (25 en 26 december)

Op 24 december en op 31 december zijn al onze locaties om 17.00 uur gesloten.

Tarieven

Kwaliteit

In ons pedagogisch beleid en veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt beschreven hoe binnen ’t Kroekestöpke vorm wordt gegeven aan kwaliteit. In het opleidingsplan staat hoe de deskundigheid van pedagogisch medewerkers verder wordt ontwikkeld en onderhouden. Tijdens stamgroepoverleg met de pedagogisch medewerkers, tijdens coaching en tijdens overleg met de oudercommissie, wordt het beleid en de uitvoering hiervan besproken.

Kwaliteit is een continu proces. Het doel is de kwaliteit van ’t Kroekestöpke continu te bewaken, te borgen en te ontwikkelen.  We bieden medewerkers dan ook mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zodat we kwalitatief goede opvang kunnen blijven bieden aan ouders en kinderen. Om dit te bereiken worden pedagogisch medewerkers binnen hun dagelijkse werkzaamheden ondersteund en vindt er een continu proces van scholing plaats, waarbinnen herhaling van geleerde vaardigheden wordt aangevuld met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Ook bieden we medewerkers in opleiding en stagiaires de kans om zich binnen ’t Kroekestöpke te ontwikkelen tot een professionele beroepskracht.

Daarnaast is partnerschap met ouders en netwerk ook van belang voor een goede kwaliteit.

De GGD houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit binnen ’t Kroekestöpke.

Pedagogisch beleidsplan

Bij ‘t Kroekestöpke kunnen jullie en jullie kinderen rekenen op goede zorg in een warme, huiselijke, veilige en stimulerende omgeving. Rust, stabiliteit en persoonlijke aandacht zijn belangrijk, net zoals het samen plezier maken. Onze vertrouwde pedagogisch medewerkers spelen in op de behoefte van kinderen, zodat zij zich onbekommerd kunnen ontwikkelen, samen met leeftijdsgenootjes. De pedagogisch medewerkers hebben oog voor ieder kind met zijn eigen unieke mogelijkheden en talenten. Spelenderwijs helpen we de kinderen in hun ontwikkeling steeds weer een stapje verder.

Hoe wij dat doen, beschrijven we in het pedagogisch beleidsplan. Hierin kunnen jullie onder andere lezen wat onze uitgangspunten zijn in de dagelijkse omgang met de kinderen, welke pedagogische doelen we nastreven en op welke wijze we de ontwikkeling volgen, begeleiden en stimuleren.

Dit pedagogisch beleidsplan is ook de leidraad voor pedagogisch medewerkers. Het geeft aan hoe zij invulling  geven aan hun werk, met als doel het bieden van kwalitatief goede zorg aan jullie en jullie kinderen.

Het pedagogisch beleidsplan en ook overig beleid, zoals veiligheids- en gezondheidsbeleid en protocollen kunnen jullie vinden op onze besloten Facebookpagina of per mail opvragen via info@kroekestopke.nl.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijven we hoe we een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving bieden, waarbij jullie kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.  Het vierogenbeleid, dat is opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, beschrijft onder andere hoe wordt omgegaan met cameratoezicht. Bij de dagopvang in Roggel en Baexem en bij de peuteropvang in Roggel wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht tussen 07.00-19.00 uur. Er worden dan geen camerabeelden vastgelegd.  

Ook het ziektebeleid maakt onderdeel uit van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.


Ziektebeleid

Binnen ’t Kroekestöpke staat het welzijn van het kind voorop, maar er moet natuurlijk ook altijd rekening gehouden worden met de veiligheid van de andere kinderen en onze pedagogisch medewerkers. Om deze veiligheid- en gezondheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, heeft ’t Kroekestöpke een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Er zijn ook verschillende protocollen opgesteld rondom veiligheid en gezondheid, waaronder het protocol “Zieke kinderen, medisch handelen en geneesmiddelenverstrekking”. Verder worden de pedagogisch medewerkers binnen onze opvang geschoold in eerste hulp aan kinderen en bedrijfshulpverlening. Hierdoor zijn pedagogisch medewerkers  in staat om te kunnen beoordelen hoe het met een kind gaat en of de ouders, of mogelijk zelfs een arts moet worden ingeschakeld. De pedagogisch medewerkers overleggen hierover met collega’s en indien nodig met de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Wanneer is een kind ziek?

Het uitgangspunt is dat een ziek kind thuis het beste kan uitrusten om weer beter te worden. Het kind  heeft op dat moment extra verzorging en aandacht nodig. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus kan wel meedoen in de groep.  In geval van infectieziekten, zoals waterpokken, handelen wij volgens de richtlijnen van de GGD. Bij sommige infectieziekten, zoals krentenbaard, mag het kind niet naar onze opvang komen, totdat behandeling heeft plaatsgevonden.  Bij twijfel  of je kind wel of niet kan komen kun je altijd contact opnemen met ’t Kroekestöpke. Meer informatie hierover kunnen jullie vinden in ons protocol zieke kinderen, medisch handelen en geneesmiddelenverstrekking. Wanneer jullie kind een vorm van medicatie toegediend moet krijgen, vullen jullie het formulier overeenkomst gebruik geneesmiddelen in en geven dit aan de pedagogisch medewerkers van de groep van jullie kind.

Wanneer wordt een kind opgehaald?

 • Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
 • Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers, zodat ze geen ruimte meer over houden voor de andere kinderen.
 • Als het kind koorts heeft (bij 38,5 graden worden ouders geïnformeerd en bij 39 graden dient het kind opgehaald te worden). Bij koorts kan opgemerkt worden, dat dit zeer kind afhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind dan nog fijn aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben bijna nooit koorts.
 • Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

Kwaliteitsborging

Inspectie

De overheid stelt kwaliteitseisen op het gebied van onder andere pedagogisch klimaat, veiligheid en gezondheid, personeel, groepen, groepsgrootte en inzet personeel en ouderrecht.  De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De gemeente Leudal is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang binnen de gemeente Leudal. In opdracht van de gemeente Leudal voeren inspecteurs van de GGD het toezicht uit. Zij bezoeken met regelmaat de verschillende locaties en  toetsen de situatie aan de hand van diverse criteria. Ze beoordelen dit en rapporteren aan de gemeente.

De inspectierapporten zijn beschikbaar voor ouders via onze besloten Facebookpagina. Via landelijkregisterkinderopvang.nl kunnen jullie ook de inspectierapporten nalezen.

Geschillencommissie

Als jullie vragen, opmerkingen of een klacht hebt kunnen jullie altijd bij ons terecht om deze bespreekbaar te maken. In eerste instantie kan dit met de betrokken medewerker. Misschien gaat het om een misverstand of kan het in onderling overleg worden verholpen.

Komen jullie er samen niet uit of kan de medewerker jullie klacht niet tot tevredenheid afhandelen, dan kunnen jullie altijd terecht bij de houder van ‘t Kroekestöpke. Mocht dit nog niet tot een oplossing leiden dan kunnen jullie je richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang, waar ’t Kroekestöpke met ingang van 01.01.2016 is aangesloten.

In onze brochure over klachtenbehandeling staat ook beschreven hoe wij handelen bij opmerkingen en klachten. 

Het klachtreglement en het klachtenjaarverslag  wordt gepubliceerd via onze besloten Facebookpagina